Dorpsraad blijft knokken voor haven

Bij de behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad op 10 juli 2014 heeft de voorzitter van de dorpsraad, Hakim Tampoebolon, van het burgerspreekrecht gebruik gemaakt om nogmaals de Dintelorodse haven en het havenkanaal onder de aandacht te brengen.

Volgens het coalitieakkoord en het raadsprogramma moet er een onderzoek komen naar de toestand van de haven en het havenkanaaal en de recreatieve mogeklijkheden. Maar in de pespectiefnota 2014-2016 is er niets concreets (b.v. resevering van een bepaald bedrag) over te vinden.

In de media heeft wethouder Cors Zijlmans aangegeven dat er een onderzoek komt en ook kernwethouder Petra Lepolder heeft tijdens het overleg in het dorpsplatform opgemerkt dat er inderdaad iets moet gebeuren.

De dorpsraad zal dit echter voortdurend onder de aandacht blijven brengen van het gemeentebestuur. 

Dit is de tekst van de inspraaknotiitie:

INSPREKEN GEMEENTERAAD 10 JULI 2014

Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad.

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland.

Graag wil ik een aantal opmerkingen plaatsen gerelateerd aan punt 11 van de agenda, de perspectiefnota.

Onlangs zijn in de lokale pers van Dinteloord (Westbrabander) een aantal artikelen verschenen, waarin over het opwaarderen van de Dinteloordse havenkom en het havenkanaal werd gesproken.

In het ene artikel staat dat er een onderzoek komt naar de ontwikkelmogelijkheden, in het andere artikel wordt al over een aantal ‘hersenspinsels’ gesproken, zoals de aanleg van elektra voorzieningen en het plaatsen van toiletten. Die zaken zouden ook in het coalitieakkoord staan.

In het coalitieakkoord hebben we alleen een aantal wensen geformuleerd gezien, in het document “Van raadsprogramma naar programmabegroting” vinden we gelukkig enkele concrete plannen terug:

·         Onder het hoofd recreatie, punt 2.b: Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord.

·         Onder openbare ruimte, punt 1.c: Voorbereiding groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom (zie programma Recreatie).

Echter we zien daarvan niets terug in de perspectiefnota 2012-2016. Wij nemen toch aan dat een onderzoek en voorbereiding ook geld kosten.

Over de ‘hersenspinsels’ nog het volgende. In 2007 is er een mooi en ambitieus rapport uitgebracht met als titel “Steenbergen – Waterparel van West-Brabant”. Met daaraan gekoppeld het “Implementatieprogramma 2008-2018”.

Voor Dinteloord en omgeving worden in het eerste rapport een negental punten genoemd,  die de recreatieve mogelijkheden van het gebied rondom Dinteloord (tussen Dintel en Steenbergsche Vliet) inclusief havenkom en jachthavens zouden kunnen verbeteren. Compleet met Dintelboulevard, sanitaire voorzieningen, etc. Dus die ‘hersenspinsels’ zijn niet nieuw.  Ik wil er zelfs nog een aan toevoegen: recreatief medegebruik door fietsers en wandelaars van het buitendijkse onderhoudspad tussen Dintelsas en Benedensas, nadat de werkzaamheden in verband met de dijkverzwaring ten behoeve van de waterberging Zoommeer-Volkerak zijn afgerond.

 Al in 2007 wordt over het uitdiepen van het havenkanaal gerept. Een inspectietocht uitgevoerd door de dorpsraad in samenwerking met ambtenaren van de gemeente en omwonenden, heeft aangetoond dat uitbaggeren vervanging van de beschoeiing hoog nodig is!

Tot slot: het gaat ons niet alleen om de havenkom en het havenkanaal maar ook om de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de Dinteloordse jachthavens. Daar zijn 750 ligplaatsen aan Dinteloordse zijde. Doordat ze dicht bij het Volkerak liggen zijn ze via het water makkelijk bereikbaar en kan met van daaruit verder het gebied in. Wij willen die jachthavens dan ook uitdrukkelijk als noordelijke Waterpoort zien. Met een koppeling naar Dinteloord over land, maar ook b.v. middels een pontje. 

Waterrecreatie- en horeca ondernemers hebben al aangegeven om deze ideeën samen met de gemeente en dorpsraad verder uit te willen werken.

Ik roep u dan ook op om in deze raadsperiode echt eens aan de slag te gaan en het niet alleen bij ‘hersenspinsels’ te laten.

Hakim A.Tampoebolon, voorzitter Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland

Nieuws

  • Idylle

    De dorpsraad heeft ook meegedaan met RABO clubsupport. Het heeft 165,61 euro opgeleverd. Geen spectaculair bedrag, maar toch een welkome bijdrage. Iedereen die op de dorpsraad gestemd heeft: hartelijk dank!