Bevolkingsdaling

Op 1 juli 2014 hebben Kuun de Boer en Hakim Tampoebolon namens de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland een gesprek gehad met een Midterm Review Team van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij het gesprek waren ook Noud Smulders van de WoningStichting Dinteloord en Lenie Naeije van de RABO-bank aanwezig. Met name Noud Smulders heeft veel nuttige input kunnen leveren,. doordat de WSD in samenwerking met andere partijen (o.a. Stadlander) al diverse onderzoek op dit gebied heeft gedaan. Uit een van de onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het onderwerp 'Bevolkingsdaling' nog niet echt leeft bij de colleges van de diverse gemeentes in West-Brabant.

Achtergrondinformatie

In 2009 is het Rijk samen met IPO (provincies) en VNG (gemeenten) gestart met het interbestuurlijk programma bevolkingsdaling. In 7 krimpregio’s en 16 anticipeerregio’s zijn overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners betrokken bij het thema bevolkingsdaling om de gevolgen van demografische verandering zo tijdig en goed mogelijk te begeleiden.

In 2014 vindt een beleidsdoorlichting plaats op de inzet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot het programma bevolkingsdaling. In 2014 wordt hierover een rapportage aan de Tweede Kamer aangeboden. Gezien het interbestuurlijk karakter van het programma, de betrokkenheid van veel maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers en de actualiteit van het thema bevolkingsdaling, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich niet beperken tot een terugblik op de inzet vanuit het ministerie in de afgelopen vijf jaar, maar wordt aan deze beleidsdoorlichting een “midterm review” gekoppeld om samen met de betrokkenen bij het programma bevolkingsdaling terug en vooruit te blikken. De midterm review zal zowel benut worden als inbreng voor de beleidsdoorlichting (terugblik op de eerste 5 jaar van het Interbestuurlijk programma bevolkingsdaling) als aanbevelingen voor het vervolg van het programma bevolkingsdaling opleveren.  Hiertoe heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, onder wie het programma bevolkingsdaling valt,  het team midterm review bevolkingsdaling ingesteld dat een gespreksronde langs de krimp- en anticipeerregio’s gaat houden.

Het midterm review team bestaat uit:

·         Pauline Krikke, voorzitter (consultant en toezichthouder voor overheid en bedrijfsleven en was o.a. burgemeester van Arnhem)

·         Harry van Waveren (voorzitter werkgroep economische vitaliteit en arbeidsmarkt van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling-en voormalig gedeputeerde van Zeeland)

·         Pieter Hooimeijer (hoogleraar human geography and planning, UvU)

·         Tialda Haartsen (Universitair docent culturele geografie RUG)

Het midterm review team zal voor de zomervakanties de gespreksrondes in het land houden.

In elke provincie met één of meer krimp- of anticipeerregio’s worden gesprekken georganiseerd met  overheden (bestuurders en ambtenaren), maatschappelijke instellingen en  bedrijfsleven.

Daarnaast zal een bewonersinitiatief dat relatie heeft met demografische verandering worden bezocht.  Op deze wijze kan het midterm review team met veel relevante partijen in gesprek treden en zich een breed beeld vormen. Tevens kunnen vertegenwoordigers uit verschillende geledingen hun inbreng leveren. 

 

Nieuws

  • Idylle

    De dorpsraad heeft ook meegedaan met RABO clubsupport. Het heeft 165,61 euro opgeleverd. Geen spectaculair bedrag, maar toch een welkome bijdrage. Iedereen die op de dorpsraad gestemd heeft: hartelijk dank!