Afval inzamelen maar dan anders

De gemeente Steenbergen wil graag dat er in 2020 maximaal nog maar 100 kilo restafval per inwoner is en dat 75 procent van ons afval gescheiden wordt ingezameld. Dat is de landelijke inzet op het gebied van afval. Daarom wordt in de loop van 2017 een nieuwe methode van afvalinzameling ingevoerd: Omgekeerd Inzamelen.

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen betekent dat niet meer het inzamelen van afval centraal staat, maar het inzamelen van grondstoffen. Goed scheiden wordt nóg belangrijker en grondstoffen, zoals GFT (groente fruit en tuinafval), OPK (oud papier en karton) en PD (plastic verpakkingsafval en drankenkartons) worden aan huis of vlak bij huis opgehaald. Het restafval moet straks bijna iedereen naar een ondergrondse container brengen.

Waarom deze verandering?

Met de huidige manier van inzamelen wordt ongeveer 60 procent van al het afval in de gemeente Steenbergen gescheiden en vervolgens hergebruikt. Op zich is 60 procent al heel wat, maar dat betekent wel dat nog altijd 40 procent van al het afval wordt verbrand als restafval. Een groot deel van wat nog in het restafval zit, blijkt uit nog herbruikbare grondstoffen te bestaan. Zestig procent van het restafval bestaat uit GFT, OPK, PD, glas, textiel etcetera. Door invoeren van Omgekeerd Inzamelen willen de gemeente de omslag van afval naar grondstof maken.

Containerlocaties en zienswijze procedure

Een belangrijke stap in het project om over te gaan naar Omgekeerd Inzamelen is het bepalen van de locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties worden opgenomen in een zogeheten locatieplan, een overzichtskaart met alle containers ingetekend. Alle huishoudens worden gekoppeld aan een ondergrondse container. Na het vaststellen van het ontwerp voor het  locatieplan, zijn alle inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over dit plan door middel van een inspraak procedure. In alle kernen van de gemeente Steenbergen zijn in maart 2017 inloopbijeenkomsten worden georganiseerd waar informatie werd gegeven over het plan en waar u uw reacties kon geven.

Op 7 maart 2017 is de informatieavond in Dintelorod gehouden en deze werd goed bezocht. Veel inwoners van Dintelorod hadden varegn of opmerkingen.

Namens de dorpsraad was Hakim Tampoebolon aanwezig. 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente. Klik hier.

Hieronder een overzicht van een aantal documenten.

20170309 -Vragen en antwoorden gemeente

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen die via Facebook zijn binnengekomen hebben we deze doorgespeeld naar de gemeente.De vragen en antwoorden kunt u hier lezen.

20170320-Brief aan bewoners Steenbergseweg

Omdat de bewoners van Steenbergseweg 49-97 hun restafval noeten deponeren in een ondergrondse container aan de Johan Frisolaan en daarmee een drukke verkeersweg moeten oversteken, heeft de dorpsaad een brief gesuurd naar de bewoners om te peilen of de bezwaren ook bij hen leefden. Er is geen reactie van de newoners gekomen. De dorpsraad heeft toch gemeend in een zienswijze de gemeente te wijzen op onveilige situatie voor de bewoners van de Steenbergseweg 49-97. U kunt de brief hier inzien.

20170609-Nota van beantwoording zienswijzen

De gemeente heeft een reactie gegeven op de ingedienden zienswijzen, de 'Nota van beantwoording van zienswijzen'. Van de zienswijze van de dorpsraad is kennis genomen, maar door het ontbreken van alternatieven blijft de locatie Johan Frisolaan voor bewoners Steenbergseweg 49-97 gehandhaafd.

het colelge heeft ook het definiteve locatieplan vastgesteld. Dat vindt u hier.