Een kwestie van lange adem

De dorpsraad zet zich al jaren in voor een opwaardering van de havenkom en het havenkanaal in Dinteloord en van de onmiddlelijke omgeving (het havenplein en de kades).

Uitgangspunten daarbij zijn de visies die door de gemeente in diverse rapporten zijn vastgelegd. Zoals het rapport 'Steenbergen, waterparel van West-Brabant uit 2007', het daarbij behorende implementatieprogramma 2008-2018 van 2008 en de visie 'Landrecreatie Steenbergen - Tussen land en water' van 2010. 

Van het eerste rapport zijn voor Dinteloord de pagina's 22 tot en met 25 van belang. Van het tweede rapport is punt 12 op pagina 11 voor Dinteloord van belang. Het derde rapport geeft o.a. op pagina 26 aan dat de Dinteloordse havenkom ook van belang is als 'Waterpoort'.

De 3 rapporten zijn digitaal beschikbaar. De links vindt u hieronder. 

Rapport 1: 20071127-visie waterrecreatie 'Steenbergen waterparel van West-Brabant' (pagina's 22-25)

                  20071127-visie waterrecreatie 'Steenbergen waterparel van West-Brabant' (volledig rapport)

Rapport 2: 2008 - Implementatieprogramma behorend bij visie 'Steenbergen, waterparel van West-Brábabant 

Rapport 3: 20120513-visie landrecreatie 'Steenbergen tussen wal en water' (pagina 26)

                  20120513-visie landrecreatie 'Steenbergen tussen wal en water' (volledig rapport)

Ook van belang is een start-notitie die is opgesteld door de gemeente over de 'aankleding' van de havenkom met als titel 'Havenhoofd van Dinteloord'. Deze notitie heeft echter nooit een officiële status gekregen.

20120223-startnotitie 'Havenhoofd Dinteloord'

Op zaterdag 25 november 2013 komt Sinterklaas met de pakjesboot aan in de haven van Dinteloord. Helaas loopt de boot vast in de modder en moet hij teruggesleept worden naar open water.

Pakjesboot 2013

20131125-artikel BN De Stem - wegslepen pakjesboot

Op 19 december 2013 organiseert de dorpsraad op verzoek van wethouder Termeer een informatieavond over de haven en het havenkanaal  Inwoners van Dinteloord wordt gevraagd met suggesties en ideeën te komen voor de verbetering van de havenkom en het havenkanaal. De resultaten van die informatieavond worden schriftelijk aan wethouder Termeer gemeld.

20131219-uitnodiging omwonenden

20131219-persbericht infoavond

20131227-brief dorpsraad aan wethouder Termeer

20140228-reactie gemeente op vragen dorpsraad

Op 27 april 2014 organiseert de dorpsraad een inspectievaart door het havenkanaal. Aan de tocht nemen deeL

- namens de dorpsraad: Hakim Tampoebolon en Kuun de Boer

- namens de gemeente: Bert van Drunen en Frans Donken

- twee bewoners van de Galgendijk, de heren van Harry Gravendeel  en Arie van Wijnen

- Harry Vlamings (geïnteresseerd watersporter)

- Reinier van der Zee (schipper van het inspectievaartuig en eigenaar van BST Dintelsas).

20140422-inspectievaart havenkom en havenkanaal

Foto's van de inspectievaart

Verder zijn van belang het coalitieakkoord 'Van gemeente naar gemeenschap' dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gesloten is en dat bij besluit van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2014 tot raadsprogramma is verklaard en het document 'Van raadsprogramnma naar programmabegroting' van 4 juli 2014.

20140522-coalitieakkoord 2014-2018

20140702-van raadsprogramma naar programma begroting

Het eerste document vermeldt bovenaan pagina 11 dat de havenkom van Dinteloord de kans moet krijgen zich te ontwikkelen. In het tweede document wordt in de rubriek 'Programma Recreatie, Economie en Participatie' onder 'Wat gaan we daarvoor doen' bij item 2-b een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord in het vooruitzicht gesteld. En in de rubriek 'Programma Beheer Openbare Ruimte' onder 'Wat gaan we daarvoor doen' bij ietm 1-c wordt het groot onderhoud van het havenkanaal in combinatie met de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom.

Bij de behandeling van de perspectiefnota op 10 juli 2014 komt de Dinteloordse haven weer aan bod. Dorpsraadvoorzitter Hakim Tampoebolon maakt van de gelegenheid gebruik om in te spreken bij de raadsvergadering.

20140710-inspreken gemeenteraad

Dan is het een tijd stil. Pas op 1 oktober 2015 organiseert de gemeente een beeldvormende vergadering in het Hervormd Centrum in Dinteloord.

20151001-verslag beeldvormende vergadering

20151007-artikel Steenbergse Bode

Op 24 mei 2016 stelt het college van B&W een plan van aanpak voor zowel het centrum (Raadhuisplein, Kreek) als de haven vast. In de oordeelvormende vergadering van 8 juni 2016 gaat de gemeenteraad akkoord.

20160524-plan van aanpak CentrumHaven Dinteloord 

Er wordt een werkgroep gevormd bestaande uit omwonenden van de haven en belanghebbenden. Op 21 april 2016 vindt de eerste vergadering plaats. Besloten wordt een klankbordgroep te vormen. Het is noodzakelijk dat er ook iemand aan deelneemt die het centrum vertegenwoordigt, b.v. iemand van de winkeliersvereniging. 

 20160421-verslag werkgroep haven Dinteloord

Op 7 juli 2016 komt de klankbordgroep bijeen.

20160707-verslag klankbordgroep CentrumHaven Dinteloord

Op 22 september 2016 is er een werkatelier met studenten van de NHTV. Namens de dorpsraad is Hakim Tampoebolon aanwezig om de studenten achtergrond informatie te geven. De studenten van de NHTV gaan aan de slag om als onderdeel van hun studie met ideeën en oplossingen voor knelpunten in Dinteloord te komen. 

20160928-artikel Steenbersge bode over NHTV studenten

Het overleg van de klanbordgroep CentrumHaven dat op 6 oktober 2016 gepland staat gaat niet door. Projectleider Kees Kerstens van de gemeente Steenbergen stelt een memo op dat de stand van zaken weergeft.

20161011-memo stand van zaken CentrumHaven Dinteloord.