Jaarverslag 2012

DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2012

 1. Doelstelling

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat :

* behoud van instellingen
* behoud van monumenten
* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren.
* informatie aan burgers
* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen
* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
* bevorderen van dagrecreatie
* bevorderen van het levendig houden van het dorp
* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin.

 1. Bestuur

  De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 was :

Hakim Tampoebolon           voorzitter

Kuun de Boer                    secretaris-penningmeester

Patricia Don                      secretaris

Ellie Verwer                      bestuurslid

Desi Dingemans                bestuurslid

Nico Campman                  adviseur

Niels Littooij                      adviseur

Aan het eind van het verslagjaar heeft Joey van Aken  zijn lidmaatschap van de Dorpsraad neergelegd. Wij bedanken hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij het werk voor de Dorpsraad.

In de loop van het verslagjaar heeft Kuun de Boer het secretariaat overgenomen van Patricia Don.

 1. Eigen functioneren en werkgroepen

Door de veelheid van onderwerpen die langskomen is de Dorpsraad genoodzaakt keuzes te maken. We proberen de belangrijkste onderwerpen de aandacht te geven die ze verdienen, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onderwerpen noodgedwongen voorbijkomen waar we simpelweg geen aandacht aan kunnen besteden wegens onvoldoende tijd of onvoldoende menskracht.

Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. In de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van ontwikkelingen en wordt het beleid op elkaar afgestemd.
Onder de Dorpsraad is een werkgroep Groen actief die zich met name bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep heeft een intensief contact met de gemeente Steenbergen.  Ellie Verwer coördineert  deze werkgroep.Voor de Landelijke Opschoondag  is ook een werkgroep actief. De vertegenwoordigster van de Groen van Prinstererschool is Marian Ploeg terwijl Quirien de Wit namens de Petrus- en Paulusschool toegetreden is tot de werkgroep. Aan het eind van dit jaar is besloten dat de Dorpsraad haar coördinerende taken tussen gemeente en de scholen beëindigt en dat in het vervolg de scholen rechtstreeks  worden benaderd door de gemeente.

De werkgroep Rustpunt in beweging heeft in 2012 bepaald niet stilgezeten.
Verderop in dit verslag leest u daar nog over. De werkgroep wordt gevormd door de heren G. van Saarloos, Chr. van Arum en B. Slings

 1. Openbare bijeenkomsten met de Dorpsraad

  1. Inloopavond met wethouder Heijmans
   Op 16 januari is een inloopavond gehouden met wethouder Heijmans. Besproken onderwerpen waren o.m.

   - het verkeer op de Molendijk
   - aankoopprijs openbaar groen door particulieren
   - onderhoud wegen
   - onderhoud openbaar groen
   - vragen van burgers worden niet beantwoord door gemeente
   - ontvangst van het internet in het buitengebied is slecht

  2. Inloopavond met het college van B & W
   Een week later, op 23 januari 2012, was de inloopavond met het hele college. De gesprekken die individuele burgers konden voeren met de collegeleden zijn genotuleerd door de leden van de Dorpsraad.

   Besproken onderwerpen waren o.m.:

$1o    kwaliteitsverbetering oude openbare begraafplaats

$1o    verzoeken tot handhaving door de BOA

$1o    openingstijden bibliotheek

$1o    bouwactiviteiten Oostgroeneweg

$1o    slechte ontvangst van internet en telefoon in buitengebied

$1o    Dintelpark

$1o    slechte kwaliteit wandelpaden in het park

$1o    vrachtverkeer met bestemming Dintelmond

$1o    overlast vrachtverkeer Molendijk

$1o    onderhoud begraafplaats Steenbergseweg

  1. Dodenherdenking

Voor het eerst is de Dorpsraad formeel aanwezig geweest bij de dodenherdenking op 4 mei en hebben 2 leden van de Dorpsraad bloemen gelegd bij het monument.


d. Kennismakingsbezoek van burgemeester en kernwethouder

    In de loop van 2012 heeft Dinteloord zowel een nieuwe  burgemeester als      

    een nieuwe kernwethouder gekregen. Op 5 november zijn beide dames op   

    kennismakingsbezoek geweest.


              Er is met een busje een tocht gemaakt door het buitengebied, een bezoek   

              gebracht aan de gloednieuwe tomatenkwekerij van Van der Kaaij op het

              A.F.C., het sportpark werd bezocht waar met de bestuurders van zowel   

               DIVO als VV Dinteloord werd gesproken over samenwerking en tenslotte   

               werd gesproken met de heren Slings en van Saarloos over het project  

               Rustpunt in Beweging.

’s Avonds heeft de Dorpsraad haar jaarvergadering gekoppeld aan een kennismaking van beide bestuurders met de bevolking. Hier was sprake van een tegenvallende belangstelling. De Dorpsraad moet hier de hand in eigen boezem steken omdat er te weinig bekendheid is gegeven aan deze bijeenkomst. Het voordeel was dat de bijeenkomst het karakter kreeg van een keukentafelgesprek waar allerhande gespreksonderwerpen de revue passeerden. 1. Samenwerking met de gemeente

a. Leefbaarheidsagenda
    Wegens het vertrek van onze kernwethouder, Peter de Koning is er in   

    2012 geen overleg geweest over de leefbaarheidsagenda.

    Wel hebben op 7 maart de Dorpsraad, de woningstichting Dinteloord, de  

    winkeliersvereniging én de huurdersvereniging een verzoek gedaan aan  

    het college om de leefbaarheidsagenda in het vervolg met alle hierboven  

    genoemde partijen te bespreken. Dit omdat zij allen betrokken zijn bij

    de leefbaarheid van Dinteloord. Deze brief is in december 2012

    besproken in het college.

    Een formeel antwoord is in dit verslagjaar niet ontvangen.

b. Gesprek met B & W
         Op 5 maart 2012 heeft het jaarlijks overleg tussen het college van B &

     W en de Dorpsraad plaatsgevonden. Een groot aantal punten passeerde  

     de revue, waaronder woningbouw, parkeerproblematiek, oostelijke 

     ontsluiting, handhaving en openbaar groen.

         c.  Inloopavond verkeersveiligheid buitengebied

   Op 27 maart 2012 bleek dat een groot aantal bewoners ernstig bezwaar

   maakte tegen het grote aantal drempels dat men voornemens was aan  

   te leggen. In een brief heeft de Dorpsraad de gemeente gevraagd het

   besluit te heroverwegen. Uiteindelijk komen er wel drempels, maar veel

   minder dan in eerste instantie was beoogd.

d. Informele contacten

    Vorig jaar konden we al melden dat de informele contacten tussen de  

    Dorpsraad en gemeente sterk waren verbeterd. Deze trend heeft zich in

    2012 voortgezet. Op meerdere beleidsterreinen is aan de Dorpsraad in

    een vroeg stadium om een mening gevraagd. Hierdoor voelt de

    Dorpsraad zich gesterkt in haar werk. Dit gebeurde o.a. over de plannen     

    m.b.t. tot Dintelpark en de verkeersonderzoeken in verband met de  

 verkeersstromen van landbouw- en vrachtverkeer in Dinteloord en de mogelijke realisatie van een oostelijke ontsluitingsweg.

 1. Activiteiten van de Dorpsraad

a. Burenraad AFC

Na opheffing van de klankbordgroep is er in het kader van de

ontwikkeling van het AFC een burenraad opgericht, waarin de

Dorpsraad met een aantal leden participeert. Deze raad heeft geen

     bevoegdheden maar wordt vooral gebruikt om betrokken partijen tijdig   

     op de hoogte te brengen van de verdere ontwikkeling van het AFC. In   

     dit overleg komen b.v. ook klachten over lichthinder aan de orde.

b. Belangenhoudersoverleg
           

           
De woningstichting, winkeliersvereniging, huurdersvereniging en

   Dorpsraad hebben de handen ineengeslagen en houden een zogenaamd

   belangenhoudersoverleg. Daarin proberen we zaken waar we afzonderlijk

   mee bezig zijn te coördineren, zodat er met één stem richting gemeente

   gesproken kan worden. Er is ook een schouwronde gehouden door de

   deelnemers om zaken, die verband houden met de leefbaarheid in kaart

   te brengen, zoals groenvoorzieningen, parkeergelegenheid,  

   afvalcontainers, etc.

c.Truus en Luce

   In 2012 zijn wij tot de conclusie gekomen dat een nieuw standbeeld van  

   Truus en Luce niet haalbaar is. Wij hebben besloten hier verder geen

   energie meer in te steken.


d.Social Sofa

   Een nieuwe activiteit, die in 2012 is opgestart, is onze poging een social

   sofa in Dinteloord te plaatsen. In de loop van 2012 is een enthousiaste

   groep van vrijwilligers ontstaan, is er een ontwerp gemaakt, is er

   financiering gevonden voor de aanschaf van de sofa ( sponsoring door de

   Rabobank),  is toestemming van de gemeente verkregen om de sofa

   tegenover het oude gemeentehuis aan de kreek te plaatsen en is er een

   werkruimte gevonden voor het beplakken van de sofa ( met dank aan

   Mevr.M. Vogelaar) In het 1e halfjaar 2013 moet de sofa beplakt gaan

   worden en haar definitieve plaats aan de kreek krijgen.

e. Rustpunt in beweging

De werkgroep die onder bovenstaande naam actief is, probeert een
samenhangend plan te realiseren, waarbij een aantal wensen in vervulling kunnen gaan :

a. begraafplaats openbaar maken en integreren met het terrein van

    Nieuwe Haven en park

b. sloot langs zuideinde dempen of overkluizen : 19 extra

    parkeerplaatsen

c. herindeling verkeersplein + oplossing fietsenprobleem

d. containers ondergronds

e. bushalte overkappen


   Een ambitieus plan, waarover het overleg met de gemeente gaande is.
        

 1. Belangenbehartiging

  De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op het wijzigingsplan Windpark Zuid Dintel. Daarin pleiten wij er met name voor om de gelden die voor  natuurcompensatie beschikbaar zijn, ook te bestemmen op Dinteloords grondgebied.

In december is ingesproken op de commissievergadering van de Raad. Aanleiding was de melding die ENECO / RWE ingediend had bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van de rijkscoördinatieregeling windpark Krammer-Volkerak. In hun begeleidend schrijven werd de indruk gewekt dat er zowel bij het gemeentebestuur als bij de inwoners van Dinteloord, geen bezwaren waren tegen de plaatsing van 18 windturbines in de Anna- en Drievriendenpoler.  Wij hebben in de commissievergadering nadrukkelijk gewezen op de uitkomst van de enquête die door de Dorpsraad in 2011 gehouden is en waarin meer dan 60% van de inwoners van Dinteloord zich uitsprak tegen de komst van de 18 windturbines.

Zoals bekend is het plan Dintelpark nog steeds in een beginfase. Als Dorpsraad krijgen wij de mogelijkheid om mee te praten over de planontwikkeling en op die wijze de belangen van de Dinteloordse bevolking tijdig onder de aandacht te brengen. Ook proberen wij, waar mogelijk, wederzijdse belangen te stroomlijnen.

Ook hebben wij gereageerd op de structuurvisie van de gemeente Steenbergen. Met name hebben wij aandacht gevraagd voor de havenkom van Dinteloord ( was geen letter aan gewijd) en de bezwaren tegen een mogelijke aanleg van een benzinestation langs de A4 nabij onze woonkern.

De Dorpsraad heeft eveneens een zienswijze ingediend op het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen. Aangezien de bepalingen hiervan overgenomen zullen worden in het Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, was er noodzaak ook op het eerste plan te reageren. De zienswijze betrof de veiligheid i.v.m. de aanleg van de rijksweg A4, de mogelijke komst van een benzinestation langs de A4 en de kwaliteitsverbetering van het landschap i.v.m. de vergroting van de bouwblokken tot 2 hectare.  

 1. Onttrekkingsgelden

  De gemeente stelt € 0,25 per inwoner beschikbaar die als onttrekkingsgelden worden aangemerkt. De Dorpsraad is vrij in de besteding van deze gelden. Voor 2012 is gekozen voor het verfraaien van het gebied rond de havenkom. Er zullen o.a. bloembakken komen. In het voorjaar 2013 zullen de resultaten zichtbaar zijn.
 1. Financiën

  De Dorpsraad heeft het jaar 2011 afgesloten met een klein overschot  van
  € 286,13.
  Het kapitaal van de Dorpsraad bedroeg aan het eind van het jaar € 1.891,65. Omdat de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden, weten we de kosten sterk te beperken.

 2. Epiloog

  Terugkijkend op het jaar 2012 mogen we vaststellen dat er veel onderwerpen op de agenda van de Dorpsraad hebben gestaan. Vaak is het een kwestie van lange adem om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen. Ook de huidige economische situatie werkt niet mee aan de oplossing van bepaalde wensen. Toch vinden wij dat een Dorpsraad een toegevoegde waarde heeft voor een dorpskern. Vanuit die overtuiging doen de bestuursleden hun werk met veel plezier.