Jaarverslag 2016

DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND
JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2016 

1. Doelstelling

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat :

* behoud van instellingen
* behoud van monumenten
* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren
* informatie aan burgers
* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen
* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
* bevorderen van dagrecreatie
* bevorderen van het levendig houden van het dorp
* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin.

2. Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016 was :

Hakim Tampoebolon voorzitter
Kuun de Boer secretaris-penningmeester
Desi Dingemans bestuurslid
Cora Stolk bestuurslid

Niels Littooij adviseur

Aan het eind van het verslagjaar is Ellie Verwer teruggetreden als bestuurslid. Ellie is in de loop van 2007 toegetreden tot het bestuur en heeft daar dus bijna 10 jaar deel van uitgemaakt. Zij heeft zich niet alleen ingezet voor haar eigen portefeuille, het openbaar groen, maar heeft ook op andere beleidsvlakken veel voor de Dorpsraad betekent. Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

De Dorpsraad heeft het voornemen in de loop van 2017 2 nieuwe bestuursleden te werven.

3. Werkgroepen en vertegenwoordigingen

Door de veelheid van onderwerpen die langskomen is de Dorpsraad genoodzaakt keuzes te maken. We proberen de belangrijkste onderwerpen de aandacht te geven die ze verdienen, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onderwerpen noodgedwongen voorbijkomen waar we simpelweg geen aandacht aan kunnen besteden wegens onvoldoende tijd of onvoldoende menskracht.

Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. In de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van ontwikkelingen en wordt het beleid op elkaar afgestemd.

Onder de Dorpsraad is een werkgroep Groen actief die zich met name bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep heeft een intensief contact met de gemeente Steenbergen. Ellie Verwer heeft deze werkgroep steeds gecoördineerd.

De werkgroep Rustpunt in beweging, die zich inzet voor het toegankelijk en beleefbaar maken van de algemene begraafplaats aan het Zuideinde, wordt getrokken door de heren G. van Saarloos, Chr. van Arum en B. Slings.

In het verslagjaar heeft de gemeente haar werkzaamheden wat betreft het opknappen van de begraafplaats afgerond. Het betekent niet dat de werkgroep daarmee haar activiteiten beëindigd. Integendeel. In het verslagjaar is een aantal donaties ontvangen, specifiek ten behoeve van dit project tot een totaalbedrag van € 5.565,35. Dit bedrag zal worden ingezet voor het verder verfraaien van
de begraafplaats.

De Dorpsraad is vertegenwoordigd in de volgende overlegorganen :

a. Burenraad AFC

De Burenraad is een overlegorgaan van belanghebbenden rond het AFC Prinsenland. In de Burenraad worden klachten en wensen van omwonenden besproken en wordt de Raad op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen.

In dit platform hebben zitting vertegenwoordigers van:

• De Suikerunie / COSUN
• De TOM (Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij)
• De provincie Noord-Brabant
• De gemeente Steenbergen
• De gemeente Halderberge
• De Gemeente Moerdijk
• Het waterschap De Brabantse Delta
• Raedthuys groep (windturbines)
• De Samenstichting Stampersgat
• De Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland (Hakim Tampoebolon )
• Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk
• Bewoners van het gebied ten zuiden van het AFC Nieuw Prinsenland
• Bewoners ten westen van het AFC Nieuw Prinsenland

De burenraad is in 2016 driemaal bijeengekomen en heeft uiteenlopende onderwerpen besproken. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn op de website van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland te vinden.

b. Dorpsplatform

In dit platform hebben zitting vertegenwoordigers van:

• De Dorpsraad
• Woonkwartier
• Winkeliersvereniging Dinteloord
• Huurdersvereniging Dinteloord.
• De gemeente Steenbergen
• De kernwethouder

Het dorpsplatform is in 2016 tweemaal bijeengekomen en heeft uiteenlopende onderwerpen besproken. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn de vinden op de website van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland.

c. Klankbordgroep Havenkom.

De gemeente Steenbergen heeft het voornemen het gebied rondom de havenkom in Dinteloord te verfraaien. Dit staat los van het uitbaggeren van het havenkanaal en het herstellen van de beschoeiing. Naast omwonenden en de winkeliersvereniging maakt ook de Dorpsraad deel uit van de klankbordgroep. Hier worden ideeën getoetst op wenselijkheid.

d. Vrienden van Aquadintel

De Dorpsraad is vertegenwoordigd geweest in de stichting die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Dinteloord. Er is afgesproken deze directe vertegenwoordiging niet voort te zetten, maar elkaar te informeren bij van belang zijnde ontwikkelingen.

e. Waterpoort

Diverse leden van de dorpsraad hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan de Masterclass van de Waterpoort Academy. Daarna zijn er vervolgbijeenkomsten geweest zoals de Lerend Netwerk. Op 15 juni 2016 vond er een bijeenkomst in zorghoeve Kakelbont plaats op de “next steps” van Lerend Netwerk te bespreken.

Op 10 november 2016 vond er een netwerkbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Steenbergen. Deze bijeenkomst werd bezocht door de voorzitter Hakim Tampoebolon. Er werden 3 business cases behandeld: Zuiderwaterlinie, het Waternetwerk en het themajaar 2017 rondom de suikerbiet.

4. Activiteiten van de Dorpsraad.

a. Rotonde Steenbergseweg

Het realiseren van een ornament op de rotonde in de Steenbergseweg, waarvan wij al in ons vorig jaarverslag melding maakten, blijkt geen eenvoudige zaak. Met name het vinden van de nodige financiële middelen blijkt moeilijk. Er is een essentiële bijdrage toegezegd vanuit het Coöperatie-fonds van de Rabobank en in november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waardoor het mogelijk wordt dat de gemeente 1/3 deel van de totale kosten voor haar rekening neemt. Aan het eind van het verslagjaar was voor bijna 75% van de totaalkosten dekking gevonden. Wij hopen dat nog in 2017 tot realisering overgegaan kan worden.

b. Dodenherdenking

Evenals vorig jaar is de Dorpsraad formeel aanwezig geweest bij de dodenherdenking op 4 mei en heeft bloemen gelegd bij het monument.

c. De havenkom.

Ook in 2016 zijn, dankzij de medewerking van een aantal omwonenden en de Werkgroep Groen de hanging baskets weer gevuld met planten. In 2016 is besloten om de grote houten bakken te vervangen. Uitvoering van dit besluit zal in 2017 plaatsvinden. Het beheer van de vlaggen is nog steeds in goede handen van ons bestuurslid Cora Stolk.

d. JOP

De voetbalkooi is begin 2016 in gebruik genomen en wordt goed gebruikt. Ook het speelschip voor de kleinere kinderen voorziet duidelijk in een behoefte. Fijn dat dit gevoelige onderwerp uiteindelijk op een goede wijze is afgerond.

e. Raadhuisplein 5

De staat van onderhoud en de aanblik van het pand Raadhuisplein 5 in Dinteloord is de Dorpsraad al jaren een doorn in het oog. Er is een gesprek geweest tussen de Dorpsraad en de eigenaren waarin wij hebben voorgesteld om in ieder geval het zicht van het pand te verbeteren. Ondanks de constructieve sfeer van het gesprek heeft een en ander nog niet tot resultaten geleid.

f. Rondgang met burgemeester.

In mei 2016 is de nieuwe burgemeester van de gemeente, samen met de kernwethouder een middag op bezoek geweest bij onze Dorpsraad. Er is die middag een rondgang geweest waarbij we achtereenvolgens het Dorpshuis, de begraafplaats (in aanwezigheid van de leden van Rustpunt in Beweging ), het zwembad Aquadintel ( met vrijwilligers van Vrienden van Aquadintel ) en het Volkerak (wens : openstelling van het onderhoudspad langs het Volkerak als fietspad ) hebben bezocht. De middag werd beëindigd in Havenzicht, waar de havenkom nog onderwerp van gesprek is geweest.

g. Dinteloord op de schop

In het verslagjaar zijn er herinrichtingen opgestart van de Beatrixstraat en de Helfrichstraat. In het algemeen is de Dorpsraad tevreden over de werkwijze en informatievoorziening richting de burger bij dit soort projecten.

h. R.K. Kerk

In de zomer heeft een gesprek plaatsgevonden met de nieuwe eigenaar van de R.K. Kerk in Dinteloord. Wij zijn blij met de opstelling van de heer Hans van Trier die het mogelijk maakt dat de kerk voor bepaalde activiteiten gebruikt kan worden. De Kindervakantieweek heeft hier al dankbaar gebruik van gemaakt.

i. Brandpreventie

In het voorjaar is een informatieavond geweest over brandpreventie, naar aanleiding van de brand bij Chrisje. Deze avond zal nog een vervolg krijgen. Wij hopen als Dorpsraad in 2017 een Veiligheidsmarkt te kunnen organiseren, waarbij niet alleen brand maar ook andere aspecten die met onze veiligheid te maken hebben, aandacht zullen krijgen.

j. Buurtkracht

De Dorpsraad heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van Buurtkracht. Deze organisatie zet zich in om energie voor burgers goedkoper te maken (gezamenlijke inkoop, promoten zonne-energie e.d.) Ons vroegere bestuurslid Ellie Verwer heeft op zich genomen om in Dinteloord iets dergelijks van de grond te tillen.

k. 2e supermarkt

De Dorpsraad heeft per brief aan de gemeente laten weten, niet tegen de komst van een 2e supermarkt te zijn, mits een bestemmingsplanwijziging beperkt blijft tot het mogelijk maken van een 2e supermarkt, maar andere retail activiteiten in de Doormanstraat uitsluit.

l. Brievenbussen
Op verzoek van Post NL hebben wij gereageerd op hun voornemen een aantal brievenbussen in Dinteloord in 2017 te verwijderen. Wij konden deels instemmen met dit voornemen, maar hebben toch enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.

m. Zebrapad

Vanuit de bewonerscommissie van De Nieuwe Haven is verzocht ons sterk te maken voor een zebrapad tegenover de apotheek. Wij hebben aan de gemeente meerdere malen gevraagd om dit te realiseren. Helaas laat een beslissing hierover nog steeds op zich wachten, ondanks de mededeling van de gemeente dat men “er mee bezig is “.

n. Natuurbeleidsplan

De gemeente heeft ons gevraagd te reageren op het natuurbeleidsplan. Wij hebben gevraagd om het AFC-gebied ten aanzien van natuurontwikkeling niet te vergeten. Bij de ontwikkeling van het AFC zijn er veel afspraken gemaakt die tot nu toe niet zijn gerealiseerd. Nu de economie aantrekt, is uitvoering van deze voornemens gewenst. Ten aanzien van natuurontwikkeling maken wij als Dorpsraad graag gebruik van de kennis en inzichten van Ernst Verwer.

5. Onttrekkingsgelden

De gemeente stelt € 0,25 per inwoner beschikbaar die als onttrekkingsgelden worden aangemerkt. De Dorpsraad is vrij in de besteding van deze gelden. Voor 2016 is gekozen voor vervanging van de plantenbakken bij de havenkom. De nieuwe bakken zullen in 2017 in gebruik genomen worden.

6. Financiën

De Dorpsraad heeft het jaar 2016 afgesloten met een overschot van € 1.004,85 en een eigen vermogen van € 5.097,65.

Het overschot is te verklaren doordat er in 2016 geen openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is geweest en door het feit dat de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden, wat de bestuurskosten sterk beperkt.

Jaarcijfers en jaarverslag over 2016 zijn gepubliceerd op onze website, waarmee we hebben voldaan aan de voorwaarden om als ANBI-instelling aangemerkt te worden. Dit houdt in dat mogelijke giften aan de Dorpsraad fiscaal aftrekbaar zijn.

7. Epiloog

Dit verslag laat nog eens zien hoe breed de onderwerpen zijn, waarbij de Dorpsraad wordt uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Dit alles proberen we te doen vanuit de overtuiging dat wij primair tot doel hebben de leefbaarheid binnen de kern Dinteloord te behouden en/of te vergroten. Wij merken dat we steeds vaker gehoord worden en dat geeft ons de stimulans om ons in te blijven zetten voor ons mooie Dinteloord.

U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.