Jaarverslag 2015

DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2015

 1. Doelstelling

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat :

* behoud van instellingen
* behoud van monumenten
* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren.
* informatie aan burgers
* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen
* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
* bevorderen van dagrecreatie
* bevorderen van het levendig houden van het dorp
* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin.

 1. Bestuur

  De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 was :

Hakim Tampoebolon           voorzitter

Kuun de Boer                    secretaris-penningmeester

Ellie Verwer                      bestuurslid

Desi Dingemans                 bestuurslid

Cora Stolk                        bestuurslid

Nico Campman                  adviseur

Niels Littooij                      adviseur

In het verslagjaar is Patricia Don teruggetreden als bestuurslid. Zij maakte vanaf 2010 deel uit van het bestuur van de Dorpsraad, waarvan een aantal jaren als secretaris. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij aan de ontwikkeling van de Dorpsraad heeft geleverd.

 1. Werkgroepen en vertegenwoordigingen

Door de veelheid van onderwerpen die langskomen is de Dorpsraad genoodzaakt keuzes te maken. We proberen de belangrijkste onderwerpen de aandacht te geven die ze verdienen, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onderwerpen noodgedwongen voorbijkomen waar we simpelweg geen aandacht aan kunnen besteden wegens onvoldoende tijd of onvoldoende menskracht.

Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. In de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van ontwikkelingen en wordt het beleid op elkaar afgestemd.

Onder de Dorpsraad is een werkgroep Groen actief die zich met name bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep heeft een intensief contact met de gemeente Steenbergen.  Ellie Verwer coördineert  deze werkgroep.

De werkgroep Rustpunt in beweging, die zich inzet voor het toegankelijk en beleefbaar maken van de algemene begraafplaats aan het Zuideinde, wordt getrokken door de heren G. van Saarloos, Chr. van Arum en B. Slings.

In het verslagjaar is begonnen met het opknappen van de begraafplaats. Geholpen door vrijwilligers uit ons dorp, waaronder een grote afvaardiging van De Lattentrappers, is er op een aantal zaterdagochtenden heel veel grond rondom de graven met kruiwagens aangevoerd. Daarna is de grond geëgaliseerd, zodat alle graven er weer netjes bij liggen.

De gemeente heeft voor het opknappen van het kerkhof een bedrag van € 42.500,- beschikbaar gesteld. Door het vele vrijwilligerswerk kunnen nu een aantal andere wensen uitgevoerd worden.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vrijwilligers en de Lattentrappers in het bijzonder !!

De Dorpsraad is vertegenwoordigd in de volgende overlegorganen :

 1. Burenraad AFC
 2. De Burenraad is een overlegorgaan van belanghebbenden rond het AFC Prinsenland. In de Burenraad worden klachten en wensen van omwonenden besproken en wordt de Raad op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen.

  In dit platform hebben zitting vertegenwoordigers van:

   • De Suikerunie / COSUN
   • De TOM (Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij)
   • De provincie Noord-Brabant
   • De gemeente Steenbergen
   • De gemeente Halderberge
   • De Gemeente Moerdijk
   • Het waterschap De Brabantse Delta
   • Raedthuys groep (windturbines)
   • De Samenstichting Stampersgat
   • De Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland (Hakim Tampoebolon en Ellie Verwer)
   • Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk
   • Bewoners van het gebied ten zuiden van het AFC Nieuw Prinsenland
   • Bewoners ten westen van het AFC Nieuw Prinsenland

  De burenraad is in 2015 driemaal bijeengekomen en heeft uiteenlopende onderwerpen besproken. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn op de website van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland te vinden.

 3. Dorpsplatform
 4. In dit platform hebben zitting vertegenwoordigers van:

   • De Dorpsraad
   • Woningstichting Dinteloord
   • Winkeliersvereniging Dinteloord
   • Huurdersvereniging Dinteloord.
   • De gemeente Steenbergen
  • Op 16 maart 2015 heeft het dorpsplatform overlegd met wethouder Petra Lepolder en beleidsmedewerker Ton van Loon. Naast een aantal actuele zaken werd ook de eerste opzet van een evaluatierapportage over de pilot dorpsplatform besproken.  Toon van Loon heeft daags na de vergadering het evaluatierapport opgesteld. Voornaamste conclusies:
  • Informatievoorziening en communicatie

   Een ieder is het er mee eens dat informatiedeling heel erg goed verloopt. Ter illustratie zijn enkele persberichten aan dit document gehecht.

   Overlegstructuur

   Frequentie is goed; behoeft geen wijziging;

   Structuur werkt ook goed; zie hiervoor;

   Algemene conclusie

   We zijn op de goede weg. Zo doorgaan. Prettig dat overleg gestructureerd verloopt. Alle partijen zijn optimistisch.

   Voorruitblik

   Op huidige weg doorgaan (met kanttekeningen zoals genoemd in het rapport).

  • In het kader van de visie op samenwerking werden door een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente stakeholdersinterviews gehouden over het Dorpsplatform. Namens de dorpsraad werd Hakim Tampoebolon geïnterviewd.
 5. Vrienden van Aquadintel
 6. De Dorpsraad is vertegenwoordigd geweest in de stichting die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Dinteloord. Er is afgesproken deze directe vertegenwoordiging niet voort te zetten, maar elkaar te informeren bij van belang zijnde ontwikkelingen.

 7. Waterpoort
 • Op 8 mei 2015 werd het pontje dat 5 aanlegplaatsen heeft officieel in gebruik genomen. Dorpsraadlid Hakim Tampoebolon was daarbij aanwezig.

De aanlegplaatsen zijn:

 • restaurant Overstag in de Dinteloordse jachthaven
 • restaurant Dintelmond aan de noordzijde van de jachthaven
 • Ooltgensplaat
 • de Galathese Haven op Goeree-Overflakkee
 • het Benedensas
 • Onderdeel van Waterpoort is de Waterpoort Academy. In 2015 heeft ons Dorpsraadlid Desi Dingemans, deelgenomen. Haar uitdaging is om een natuurspeeltuin in Dinteloord te realiseren. Voor dit plan zijn al veel enthousiaste reacties ontvangen, zodat we met vertrouwen de verdere ontwikkelingen tegemoet zien.
 • Op 11 september 2015 werd door Waterpoort een netwerkdag gehouden. Tijdens de netwerkbijeenkomst ging men aan de slag met de diverse projecten met de Zuiderwaterlinie als centrale thema. Dorpsraadlid Hakim Tampoebolon nam deel aan het project Waterpoort Armada 2016 dat suiker als hoofdthema heeft.
 • Op 11 juni 2015 vond de kick-off plaats van ‘lerend netwerk Waterpoort’ bij eetwinkel de Boerenmeisjes in Woensdrecht. De bijeenkomst werd georganiseerd door Dimph Rubbens en dorpsraadlid Hakim Tampoebolon nam aan de bijeenkomst deel. Andere deelnemers waren ‘afgestudeerden’ van de Waterpoort Academy. Doel van de bijenkomst was om van elkaar te kunnen leren,  samen te acties te ontwikkelen en te ontwerpen en slim gebruik te kunnen maken van elkaars expertise om individuele dromen en ambities te verwezenlijken en de meerwaarde van Waterpoort als verbinding en versneller in te zetten.
 • Op 13 oktober 2015 vond de 2e bijeenkomst plaats in het kader van ‘lerend netwerk Waterpoort’ op de rondvaartboor Frisia in Sint Annaland.


  1. Activiteiten van de Dorpsraad

  1. informatieavond over de havenkom.
  2. Na de informatiebijeenkomst die de Dorpsraad is december 2013 heeft georganiseerd en, als aanvulling daarop, een vaartocht over het havenkanaal in het voorjaar van 2014, heeft de gemeente, in samenwerking met de Dorpsraad,  op 1 oktober een informatieavond belegd, die vooral werd bijgewoond door de bewoners van de Havenweg, Kade en de  Galgendijk.

   De bedoeling was dat de bewoners vooral input zouden leveren over hun wensen. De gemeente is nu aan zet om de haalbaarheid van de aangeleverde ideeën te beoordelen en tot een  plan van aanpak te komen. Hiervoor zal een werkgroep Ingesteld worden om met de gemeente mee te denken. De Dorpsraad heeft zich opgegeven om aan deze werkgroep deel te nemen.

  3. Dodenherdenking
  4.  

   Evenals vorig jaar is de Dorpsraad formeel aanwezig geweest bij de dodenherdenking op 4 mei en heeft bloemen gelegd bij het monument.

  5. Hanging baskets aan de havenkom.
  6.  

   Nadat in 2014 de vlaggenmasten al bij de havenkom zijn geplaatst, is in 2015 door de Dorpsraad gezorgd voor een verdere verfraaiing van de havenkom. Met financiële ondersteuning van de Woningstichting Dinteloord en met gebruikmaking van het kwartje per inwoner van de gemeente zijn er hanging baskets aangeschaft. Door leden van de dorpsraad en een aantal vrijwilligers  zijn ge opgehangen aan lichtmasten rondom de havenkom en voorzien van mooie bloeiende zomerplanten.

  7. Kennismaking met wijkagent
  8.  

   Begin 2015 is er een kennismakingsgesprek geweest tussen de Dorpsraad en de wijkagent, Jan Valckx. In de notulen van dit overleg lezen we het volgende :

   Jan Valckx zegt dat in vroeger tijden In Dinteloord 7 agenten werkten. Een tijd die niet meer terug zal komen.  Hij is 32 jaar werkzaam bij de politie en is van mening dat de drugsproblematiek niet is te winnen. Hij acteert op signalen : horen, zien en handelen.

   Hij is erg positief over de initiatieven die genomen zijn rond buurtpreventie.  Hier is het     motto : horen, zien en melden. Het gebruik van 112 is ontmoedigd ( alleen in levensbedreigende situaties ) , maar wat hem betreft mag 112 vaker gebruikt worden.

   Over de drugsoverlast in het park stelt hij dat er geen sprake is van aantoonbare overlast. Er zijn te weinig meldingen van bewoners. “En als er geen melding is, is het voor mij niet gebeurd”

   Er is een gestructureerd overleg tussen wijkagent en BOA en ook daarbuiten weten ze elkaar te vinden.  Zo heeft hij ook contact met de jongerenwerker.

   En de enige oplossing om het vernielen van het bushokje met Oud en Nieuw tegen te gaan is een vuurwerkverbod.

  9. JOP
  10.  

   Tegen het plan van de gemeente om een JOP te creëren in het park hebben wij ons sterk verzet. Gelukkig heeft de gemeente de argumenten serieus genomen en uiteindelijk gekozen voor een plek aan de Witte de Withstraat. Deze optie vonden wij veel beter. Hoewel beloofd was dat de JOP eind 2015 in gebruik genomen zou kunnen worden is deze datum niet gehaald. Wij hopen toch dat de voetbalkooi begin 2016 door de jeugd gebruikt kan gaan worden

  11. Informatieavond GGD
  12.  

   Op verzoek van de Dorpsraad is er in november 2015 door de GGD een informatieavond gehouden over de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg in Dinteloord in het bijzonder. Hoewel de belangstelling tegenvallend was, kan toch gesproken worden over een nuttige avond. Er is een werkgroep gevormd, die verbeteropties gaan uitwerken. De Dorpsraad is verder niet bij deze werkgroep betrokken.

  13. Raadhuisplein 5
  14. De staat van onderhoud en de aanblik van het pand Raadhuisplein 5 in Dinteloord is de Dorpsraad al jaren een doorn in het oog. Toen in 2015 enkele brokstukken van de gevel vielen, was voor de Dorpsraad de maat vol en hebben wij aan het college van B&W gevraagd om bestuursdwang uit te oefenen. Dit machtsmiddel van het college houdt in dat het college de eigenaar kan dwingen onderhoud uit te voeren. Het college heeft besloten geen bestuursdwang op te leggen omdat er inmiddels contacten waren tussen eigenaar en de gemeente en er beloften zijn gedaan om verbeteringen uit te voeren.

   In december 2015 heeft de Dorpsraad de eigenaar voor een gesprek uitgenodigd. Op deze uitnodiging is helaas niet gereageerd.

  15. Aankleding rotonde
  16.  

   Eén van de gevolgen van de ingebruikname van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is geweest dat de Steenbergseweg niet langer een provinciale weg is, maar in de loop van 2015  overgedragen is aan de gemeente. Een mooie gelegenheid om het aanzicht van de rotonde bij de ingang van ons dorp te verbeteren. Ook de gemeente heeft deze gedachte, maar de gemeente wil dit realiseren door de rotonde te laten adopteren door het bedrijfsleven.

   De Dorpsraad heeft een plan ontwikkeld om op de rotonde een ornament te plaatsen. De gemeente is enthousiast over dit idee en heeft haar medewerking toegezegd. Zaak is nu om in 2016 de financiële middelen te vinden om het maken van het ornament, dat ontworpen is door onze plaatsgenoot Hans Hanssen, mogelijk te maken.

  17. Fietsroutes
  18.  

   Op verzoek van de gemeente heeft dorpsraadlid Hakim Tampoebolon deelgenomen aan overleg met beleidsmedewerker Henk-Jan Keur over o.a. een nieuwe fietsroute door Dinteloord richting Steenbergen met als thema de 2e Wereldoorlog en de bevrijding.

  19. Quick scan openbaar groen
  20.  

   Op verzoek van de gemeente heeft de Dorpsraad een quick scan ingevuld, waarin wij onze mening hebben kunnen geven over het openbaar groen, de verharding, het straatmeubilair en de verlichting in ons dorp. Er zijn door ons meerdere verbeterpunten aangegeven. Ook hebben wij aangegeven dat de samenwerking tussen de Dorpsraad en de gemeente voor verbetering vatbaar is.

  21. Dinteloord op de schop
  22.  

   In 2015 is niet alleen het kruispunt Steenbergseweg/Zuideinde op de schop gegaan, maar is er ook veel graafwerk verricht door Enexis en Brabant Water.

   De nieuwe bestrating van het kruispunt heeft tot klachten geleid, van met name fietsers. Wij zijn nog met de gemeente in overleg om te bezien of verbetering

   Mogelijk en/of haalbaar is.

   Zowel over de informatievoorziening als over de wijze waarop het werk door Enexis/Brabant Water uitgevoerd is, zijn we erg tevreden. Een compliment waard.

  23. Vergunningverlening door gemeente
  24.  

   Ons bereikten signalen dat de afgifte van evenementenvergunningen door de gemeente sterk te wensen overliet. In samenwerking met de stadsraad en overige dorpsraden hebben we onderzocht of een verzoek aan de Rekenkamer om een onderzoek hiernaar in te stellen, zinvol was. Uiteindelijk is ons gebleken dat het draagvlak hiervoor bij verenigingen te gering was.

  25. Bordjes

  In Dinteloord waren een aantal verwijzingsbordjes niet meer actueel of nog niet geplaatst. Dit betrof:

   • een verwijzing naar hotel-restaurant Thuis! o.a. bij tankstation aan Steenbergseweg,
   • een verwijzing naar het pontje bij de Mariadijk en bij de Havenweg

  Dankzij bemiddeling van de dorpsraad zijn de bordjes door de gemeente aangepast dan wel geplaatst.

   

  5. Onttrekkingsgelden

  De gemeente stelt € 0,25 per inwoner beschikbaar die als onttrekkingsgelden worden aangemerkt. De Dorpsraad is vrij in de besteding van deze gelden. Voor 2013 en 2014 is gekozen voor het plaatsen van een drietal vlaggenmasten bij de haven van Dinteloord.

  In 2015 hebben we de aankleding af kunnen maken door het plaatsen van hanging baskets. Naast de onttrekkingsgelden heeft ook de Woningstichting Dinteloord een financiële bijdrage geleverd.

  7. Financiën

  De Dorpsraad heeft het jaar 2015 afgesloten met een overschot  van € 744,48 en een eigen vermogen van € 4.092,80.

  Het overschot is te verklaren doordat er in 2015 geen openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is geweest en door het feit dat de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden, wat de bestuurskosten sterk beperkt.

  Jaarcijfers en jaarverslag over 2015 zijn gepubliceerd op onze website, waarmee we hebben voldaan aan de voorwaarden om als ANBI-instelling aangemerkt te worden. Dit houdt in dat mogelijke giften aan de Dorpsraad fiscaal aftrekbaar zijn. De jaarcijfers en het jaarverslag over 2016 zullen ook weer op onze website gepubliceerd worden.

   

  8. Epiloog

  Dit verslag laat nog eens zien hoe breed de onderwerpen zijn, waarbij  de Dorpsraad wordt uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Dit alles proberen we te doen vanuit de overtuiging dat wij primair tot doel hebben de leefbaarheid binnen de kern Dinteloord te behouden en/of te vergroten. Wij merken dat we steeds vaker gehoord worden en dat geeft ons de stimulans om ons in te blijven zetten voor ons mooie Dinteloord.