Jaarverslag 2014

DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2014

 1. Doelstelling

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat :

* behoud van instellingen
* behoud van monumenten
* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren.
* informatie aan burgers
* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen
* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
* bevorderen van dagrecreatie
* bevorderen van het levendig houden van het dorp
* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin.

 1. Bestuur

  De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 was :

Hakim Tampoebolon           voorzitter

Kuun de Boer                    secretaris-penningmeester

Patricia Don                      bestuurslid

Ellie Verwer                      bestuurslid

Desi Dingemans                bestuurslid

Cora Stolk                        bestuurslid

Nico Campman                  adviseur

Niels Littooij                      adviseur

In het verslagjaar is Cora Stolk toegetreden tot het bestuur.

 1. Eigen functioneren en werkgroepen

Door de veelheid van onderwerpen die langskomen is de Dorpsraad genoodzaakt keuzes te maken. We proberen de belangrijkste onderwerpen de aandacht te geven die ze verdienen, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onderwerpen noodgedwongen voorbijkomen waar we simpelweg geen aandacht aan kunnen besteden wegens onvoldoende tijd of onvoldoende menskracht.

Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. In de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van ontwikkelingen en wordt het beleid op elkaar afgestemd.

Onder de Dorpsraad is een werkgroep Groen actief die zich met name bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep heeft een intensief contact met de gemeente Steenbergen.  Ellie Verwer coördineert  deze werkgroep.


De werkgroep Rustpunt in beweging wordt getrokken door de heren G. van Saarloos, Chr. van Arum en B. Slings. Naar de mening van de werkgroep is het tempo waarin vorderingen worden gemaakt te laag. De Dorpsraad zelf is niet ontevreden over de aandacht die het gemeentebestuur geeft aan de wensen van de werkgroep. Waar de Dorpsraad wel ontevreden over is, is het gebrek aan communicatie met de werkgroep/dorpsraad. Onze voorzitter heeft in de raadsvergadering van december hier zijn ongenoegen over geuit.

Inmiddels is het grafrechtenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld en is de gemeente begonnen met het inventariseren van grafrechten. De milieucontainers

tegenover de apotheek zijn verplaatst en de mogelijkheden om de fietsen te stallen zijn verruimd. Het begin is er, maar er zal nog veel water door de Dintel vloeien voordat dit project als afgerond beschouwd kan worden.

De Dorpsraad is verder vertegenwoordigd in de werkgroep die zich inzet voor het behoud van het zwembad in Dinteloord.

Na de informatieavond over de havenkom/ het havenkanaal in december 2013 heeft de Dorpsraad op 22 april 2014 een inspectietocht over het havenkanaal georganiseerd. Op een boot, die door de heer R. van der Zee van BST beschikbaar was gesteld, waren niet alleen gemeenteambtenaren aanwezig maar ook omwonenden en de verslaggeefster van de Westbrabander. De tocht maakte nog eens duidelijk dat niet alleen het uitbaggeren van havenmond en havenkanaal dringend noodzakelijk is, maar dat ook de beschoeiing snel aangepakt moet worden.

Deze initiatieven hebben er mede toe geleid dat groot onderhoud van het havenkanaal in het collegeprogramma 2014-2018 van de gemeente Steenbergen is opgenomen.

b. Dodenherdenking

Evenals vorig jaar is de Dorpsraad formeel aanwezig geweest bij de dodenherdenking op 4 meien heeft bloemen gelegd bij het monument.

c. Vlaggenmasten aan de havenkom.

De Dorpsraad kan elk jaar bij de gemeente een projectje aandragen waarvoor een bijdrage van € 0,25 per inwoner door de gemeente wordt gegeven. Voor de jaren 2013 én 2014 is ervoor gekozen om 3 vlaggenmasten te plaatsen bij de havenkom. In september 2014 zijn deze vlaggenmasten geplaatst en in gebruik genomen. De Dorpsraad zelf is verantwoordelijk voor het gebruik van deze masten.

d. Opstarten Dorpsplatform

Dit jaar is het Dorpsplatform opgestart. In dit platform hebben zitting vetgenwoordigers van:
        

 •            - De Dorpsraad
 •            - Woningstichting Dinteloord
 •            - Winkeliersvereniging Dinteloord
 •            - Huurdersvereniging Dinteloord.
 •            - De gemeente


In dit platform wordt o.a. overleg gevoerd met de kernwethouder. De samenwerking binnen het platform bevordert de synergie en onderlinge afstemming van wensen en activiteiten. Een en ander is vastgelegd in een convenant dat door alle partijen op 17 februari 2014 is ondertekend.

Het dorpsplatform kwam in 2014 drie maal bijeen. Eenmaal werd overlegd met de kernwethouder Lepolder. Daarnaast vond op 25 februari 2014 beheersoverleg plaats tussen een delegatie van het dorpsplatform en enkele ambtenaren.

Op 13 mei 2014 werd een schouwronde gehouden waaraan werd deelgenomen door de leden van het dorpsplatform, enkele ambtenaren en wijkagent Jan Valckx.

 

 1. Overleg met de gemeente

Naast het overleg binnen het Dorpsplatform is er in het verslagjaar 2 x een formeel overleg geweest met de gemeente.

Op 10 juni met de gezamenlijke dorpsraden. In deze bijeenkomst werd kennis gemaakt met het nieuwe college en kon elke Dorpsraad zich presenteren aan het nieuwe college

Op 1 oktober is er een bespreking geweest tussen Dorpsraad en de wethouders Lepolder en Zijlmans. Besproken onderwerpen:

 

ü  Behoud bushalte in het dorpscentrum

ü  Havenkom en havenkanaal

ü  Budget voor nieuw groen in Dinteloord

ü  Parkeerbeleid

ü  Staat van onderhoud parallelwegen Steenbergseweg

ü  Burgerparticipatie

ü  Stand van zaken Rustpunt in beweging

ü  Economisch beleid van de gemeente

ü  Opknappen rotonde Steenbergseweg na eigendomsoverdracht aan gemeente

ü  Handhaving en bebording snelheid bebouwde kom

Daarnaast is er nog een informeel evaluerend gesprek met wethouder Termeer geweest, vlak voor zij terugtrad als onze kernwethouder.
         
Tenslotte willen we hier graag vermelden dat de volgende punten in het nieuwe collegeprogramma voor 2014-2018, wat betreft Dinteloord zijn opgenomen :

 •        - Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom in Dinteloord

 •        - Ontwikkeling planlocatie Oostgroeneweg

 •        - Breed opgezet voorbereidingstraject voor de herinrichting van de N259

 •        - Groot onderhoud havenkanaal

 •        - Monitoring van verkeersstromen in Dinteloord
 1. Bijeenkomsten waarbij de Dorpsraad aanwezig is geweest

a. gezamenlijk overleg Dorpsraden
De stadsraad en dorpsraden hebben elkaar geïnformeerd over hun activiteiten en ervaringen

b. Dorpsplatform
        
zie punt 4d

c, Overleg inzake Dintelpark
We zijn bijgepraat over de huidige stand van zaken. Op korte termijn zijn geen initiatieven te verwachten

d. overleg met Steenbergen Anders
Op verzoek van deze politieke partij is gesproken over het verkiezingsprogramma en onze wensen hierin.

e. beeldvormende vergadering inzake de woonvisie.
Op uitnodiging van de gemeente hebben wij op deze vergadering acte de préséance gegeven.


f. zwembad.
Namens de Dorpsraad heeft Patricia Don zitting in de werkgroep
zwembad, die ijvert voor behoud van het Dinteloordse zwembad.

g. Seminar “Maak werk van een lege kerk”

Dit seminar werd georganiseerd door de provincie. Een pasklare oplossing voor een nieuwe bestemming van de R.K. Kerk kregen wij niet. Later in het jaar is er nog wel overleg geweest tussen de Dorpsraad en een potentiële gegadigde voor de kerk.

h. Burenraad
De Burenraad is een overlegorgaan van belanghebbenden rond het AFC Prinsenland. In de Burenraad worden klachten en wensen van omwonenden besproken en wordt de Raad op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen.

i. Waterpoort
Waterpoort is een samenwerkingsverband van provincie en gemeenten om de recreatie binnen de Brabantse Wal te versterken. Onderdelen zijn Waterpoort Academy, een boottocht en de Waterpoort Conferentie. Bij alle onderdelen is de Dorpsraad aanwezig geweest.

j. Gesprek midterm review bevolkingsdaling
Vanuit het Rijk wordt onderzoek gedaan naar de mate van bevolkingsdaling in verschillende gebieden in Nederland en probeert men de consequenties daarvan vast te leggen. De Dorpsraad was uitgenodigd voor een interview. Op ons initiatief was ook de Woningstichting Dinteloord hierbij aanwezig.

k. Samenhang in welzijnswerk
Op initiatief van de gemeente waren belanghebbenden uitgenodigd om met elkaar te discussiëren over de gevolgen van de wetswijzigingen in de gezondheidszorg per 1 januari 2015.
De Dorpsraad ziet voor zichzelf geen rol weggelegd.

l. Informatieavond JOP
Op 5 november werd de lang verwachte informatieavond over het JOP

( Jeugd Ontmoetings Plek ) gehouden. De Dorpsraad is deze avond als toehoorder aanwezig geweest en heeft kort na deze bijeenkomst een zienswijze bij de gemeente ingediend. Onze conclusie was dat de gemeente teveel vanuit een tunnelvisie heeft geopereerd en wij hebben gevraagd het benodigde huiswerk nog eens over te doen. Met name om alternatieven naast het park nog eens goed af te wegen op voor- en nadelen.

m. overleg met wijkzuster

Op verzoek van de wijkzuster heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden.

n. opening A4

Op uitnodiging van Rijkswaterstaat is de Dorpsraad aanwezig geweest bij de opening van de A4 op maandagmorgen om 05.00 uur !!

o. Dinteloord 410

In het kader van Dinteloord 410 heeft de Dorpsraad toegezegd zich hard te willen maken voor het plaatsen van hanging baskets in het dorpscentrum in 2015. 


6. Onttrekkingsgelden

De gemeente stelt € 0,25 per inwoner beschikbaar die als onttrekkingsgelden worden aangemerkt. De Dorpsraad is vrij in de besteding van deze gelden. Voor 2013 en 2014 is gekozen voor het plaatsen van een drietal vlaggenmasten bij de haven van Dinteloord.

Op deze wijze hoopt de Dorpsraad de aantrekkelijkheid van de havenkom te hebben verbeterd.

Suggesties voor andere bestedingsdoelen ( ca € 1.400,- per jaar ) zijn van harte welkom.

7. Financiën

De Dorpsraad heeft het jaar 2014 afgesloten met een overschot  van € 937,86 en een eigen vermogen van € 3.348,32

Het overschot is te verklaren doordat er in 2014 geen openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is geweest en door het feit dat de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden, wat de bestuurskosten sterk beperkt.

Jaarcijfers en jaarverslag over 2013 zijn gepubliceerd op onze website, waarmee we hebben voldaan aan de voorwaarden om als ANBI-instelling aangemerkt te worden. Dit houdt in dat mogelijke giften aan de Dorpsraad fiscaal aftrekbaar zijn. De jaarcijfers en het jaarverslag over 2014 zullen ook weer op onze website gepubliceerd worden.

8. Epiloog

Dit verslag laat nog eens zien hoe breed de onderwerpen zijn, waarbij  de Dorpsraad wordt uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Dit alles proberen we te doen vanuit de overtuiging dat wij primair tot doel hebben de leefbaarheid binnen de kern Dinteloord te behouden en/of te vergroten. Wij merken dat we steeds vaker gehoord worden en dat geeft ons de stimulans om ons in te blijven zetten voor ons mooie Dinteloord.