Jaarverslag 2013

DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2013

  1. Doelstelling

Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat :

* behoud van instellingen
* behoud van monumenten
* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren.
* informatie aan burgers
* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen
* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
* bevorderen van dagrecreatie
* bevorderen van het levendig houden van het dorp
* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin.

  1. Bestuur

    De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 was :

Hakim Tampoebolon           voorzitter

Kuun de Boer                    secretaris-penningmeester

Patricia Don                      bestuurslid

Ellie Verwer                      bestuurslid

Desi Dingemans                bestuurslid

Nico Campman                  adviseur

Niels Littooij                      adviseur

Er zijn in het verslagjaar geen mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur.

  1. Eigen functioneren en werkgroepen

Door de veelheid van onderwerpen die langskomen is de Dorpsraad genoodzaakt keuzes te maken. We proberen de belangrijkste onderwerpen de aandacht te geven die ze verdienen, maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onderwerpen noodgedwongen voorbijkomen waar we simpelweg geen aandacht aan kunnen besteden wegens onvoldoende tijd of onvoldoende menskracht.

Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. In de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van ontwikkelingen en wordt het beleid op elkaar afgestemd.
Onder de Dorpsraad is een werkgroep Groen actief die zich met name bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. De werkgroep heeft een intensief contact met de gemeente Steenbergen.  Ellie Verwer coördineert  deze werkgroep.Een aantal jaren heeft de Dorpsraad de Landelijke Opschoondag in Dinteloord gecoördineerd. Omdat de deelname beperkt blijft tot de Groen van Prinstererschool en de Petrus en Paulusschool is besloten dat deze scholen

zelf de afspraken met de gemeente Steenbergen maken. De Dorpsraad heeft
hier dus geen actieve rol meer.


De werkgroep Rustpunt in beweging heeft in 2012 bepaald niet stilgezeten.
De werkgroep wordt getrokken door de heren G. van Saarloos, Chr. van Arum en B. Slings. Tijdens de politieke avond ( zie verder) en in verschillende overleggen met de gemeente is het onderwerp aan de orde geweest. De gemeente staat niet afwijzend tegenover de plannen, maar het zal een zaak van lange adem worden om de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.

  1. Openbare bijeenkomsten met de Dorpsraad

1. openbare bijeenkomst op 21 maart 2013.

In deze bijeenkomst konden burgers en het bestuur van de Dorpsraad met elkaar discussiëren over onderwerpen die in de samenleving spelen. 11 Dinteloorders hadden de weg naar het Dorpshuis weten te vinden. Het bestuur heeft hieruit de conclusie getrokken dat dergelijke “vrije” bijeenkomsten niet in een behoefte voorzien. Thema-avonden lijken meer geëigend zoals later in het jaar zou blijken.

Onderwerpen die werden besproken waren :

Ø  Democratische legitimiteit van de Dorpsraad

Ø  Staat van onderhoud van wegen en openbaar groen

Ø  Het gebrek aan investeringen door de gemeente in Dinteloord
( havenkom, Rustpunt in Beweging )

Ø  Lichtuitstoot glastuinbouw

Ø  Buurtpreventie

2. Dodenherdenking

Evenals vorig jaar is de Dorpsraad formeel aanwezig geweest bij de dodenherdenking op 4 meien heeft bloemen gelegd bij het monument.

3. Onthulling social sofa

Op zaterdag 26 mei is de social sofa, die door een grote groep vrijwilligers met mozaieksteentjes is beplakt, met enig officieel vertoon onthuld door 2 vrijwilligsters die door loting waren bepaald : Ria du Chatinier en Triny Slings,

4. Politieke avond op 28 oktober 2013.

Op uitnodiging van de Dorpsraad waren alle politieke partijen die mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd om hun reactie te geven op het aandachtspuntenlijstje van de Dorpsraad :

- Havenkom

- Handhaven voorzieningenniveau ( sporthal, zwembad, bibliotheek)

- Kwaliteit openbaar groen

- Wensenlijstje Rustpunt in beweging

- Woningbouwbeleid

-Handhaving standpunt inzake windmolens

-Huisvesting arbeidsmigranten

- Handhaving bushalte

Ongeveer 70 geïnteresseerden waren naar het Dorpshuis gekomen om met de politiek in discussie te gaan. Met name het handhaven van de bushalte bleek voor veel aanwezigen een belangrijk aandachtspunt.

5. Informatieavond over de havenkom.

Nadat de kernwethouder de Dorpsraad had gevraagd welke wensen er leven ten aanzien van de havenkom, besloot de Dorpsraad op 19 december 2013 een informatieavond te houden.

Buurtbewoners, booteigenaren, havenexploitanten en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen. Er waren ± 50

belangstellenden.

Uitbaggeren van de haven, duidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is t.a.v. de beschoeiing en verbetering van de invaart ( snoeien van bomen )

waren de belangrijkste items. De Dorpsraad heeft een uitgebreide brief naar de gemeente gestuurd.

  1. Samenwerking met de gemeente

Nadat de Dorpsraad vorig jaar al in haar jaarverslag kon melden dat de samenwerking met de gemeente verbeterd was, heeft deze trend zich in 2013 voortgezet. Regelmatig wordt de Dorpsraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij beleidsontwikkelingen. Op deze wijze kunnen wij, voordat definitieve besluiten worden genomen, invloed uitoefenen op zaken die voor Dinteloord van belang zijn. Andersom heeft de gemeente ook een luisterend oor als wij als Dorpsraad aan de bel trekken, hoewel het niet altijd meevalt te moeten constateren dat gewenste veranderingen vaak een lange doorlooptijd hebben.

  1. Activiteiten van de Dorpsraad

a. Burenraad AFC

In de Burenraad wordt met belanghebbenden overleg gevoerd over de ontwikkelingen binnen het AFC. De Dorpsraad vertegenwoordigt de woonkern Dinteloord. Door de economische crisis stagneert de gronduitgifte waardoor er relatief weinig ontwikkelingen te melden zijn.


b. Belanghoudersoverleg
           

        
De woningstichting, winkeliersvereniging, huurdersvereniging en

Dorpsraad hebben de handen ineengeslagen en houden een zogenaamd

belanghoudersoverleg. Daarin proberen we zaken waar we afzonderlijk

mee bezig zijn te coördineren, zodat er met één stem richting gemeente

gesproken kan worden. Aan de gemeente is voorgesteld het jaarlijks overleg met B & W en de kernwethouder in het vervolg niet uitsluitend met de Dorpsraad te voeren maar met alle vertegenwoordigers uit het belanghoudersoverleg. De gemeente wil dit als pilot in 2014 uitproberen

c.Social Sofa

In maart 2013 is met een grote groep vrijwilligers begonnen met het beplakken van de social sofa. Mede dankzij de steun van met name Jacques Huisman en Hans Hanssen is het een succesvol project geworden.

Op zaterdag 26 mei 2013 werd de sofa officieel onthuld.

Nogmaals een woord van dank aan de Rabobank, Mevr. Vogelaar en alle vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats.


d. Rustpunt in beweging

De werkgroep die onder bovenstaande naam actief is, probeert een
samenhangend plan te realiseren, waarbij een aantal wensen in vervulling kunnen gaan :

a. begraafplaats openbaar maken en integreren met het terrein van

    Nieuwe Haven en park

b. sloot langs zuideinde dempen of overkluizen : 19 extra

    parkeerplaatsen

c. herindeling verkeersplein + oplossing fietsenprobleem

d. containers ondergronds

e. bushalte overkappen


In 2013 is een aantal malen met de gemeente gesproken over dit wensenlijstje, maar tot concrete stappen is het helaas nog niet gekomen.

Wij blijven op realisering aandringen.
        

e. Dinteloordse vlag.
Op initiatief van de Dorpsraad kon er ingeschreven worden op de Dinteloordse vlag. Vele inwoners hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt, zodat de vlag nu vaak en op meerdere plaatsen te zien is.

f. zwembad.
Namens de Dorpsraad heeft Patricia Don zitting genomen in de werkgroep
zwembad, die ijvert voor behoud van het Dinteloordse zwembad.
7. Belangenbehartiging

De Dorpsraad is op de navolgende informatiebijeenkomsten aanwezig geweest :


·         Bijeenkomst over waterberging Volkerak-Zoommeer

·         Steenbergen in 2020

·         Inrichting Molendijk

·         Waterpoortconferentie

·         Buurtpreventie

·         Gemeentelijk communicatie Beleidsplan

·         Overleg Benedensas

·         Buitelstee

·         Dorpshuis


8. Onttrekkingsgelden

De gemeente stelt € 0,25 per inwoner beschikbaar die als onttrekkingsgelden worden aangemerkt. De Dorpsraad is vrij in de besteding van deze gelden. Voor 2013 is gekozen voor het plaatsen van een drietal vlaggenmasten bij de haven van Dinteloord. Realisatie zal in 2014 zijn.

 

9. Financiën

De Dorpsraad heeft het jaar 2013 afgesloten met een overschot  van € 518,81.
Dit is mede te danken aan het feit dat we een eerdere ontvangen bijdrage voor vervanging van het beeld van Truus en Luce van € 500,- hebben bestemd voor de kosten van de social sofa.

In het verslagjaar hebben we er ook voor gezorgd dat de Dorpsraad voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt om een zogenaamde ANBI-instelling te zijn. Dit houdt in dat mogelijke giften aan de Dorpsraad fiscaal aftrekbaar zijn

10. Epiloog

Het jaar 2013 is voor de Dorpsraad een druk jaar geweest. We worden in toenemende mate uitgenodigd voor overleg over allerlei uiteenlopende zaken. Daarnaast heeft de Dorpsraad in 2013 het social sofa project kunnen afronden en is het gebruik van de Dinteloordse vlag in ere hersteld.

In de bijeenkomst met de politieke partijen is gebleken dat er nog steeds een uitgebreid wensenlijstje is om zaken in Dinteloord te verbeteren, het geen voor het bestuur van de Dorpsraad aanleiding is ook de komende jaren met veel energie aan de leefbaarheid van Dinteloord te werken.